മലക്കുകളിലുള്ള വിശ്വാസം

വിേശഷണം

ഈമാൻ കാര്യങ്ങളിൽപെട്ട മലക്കുകളിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വ്യക്തമാക്കുന്ന ലഘു ഭാഷണം

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം