അന്ത്യ പ്രവാചകന്റെ അന്ത്യ ദിനങ്ങള്‍

വിേശഷണം

മുഹമ്മദ്‌ നബി (സ) യുടെ അന്ത്യ ദിനങ്ങളെ കുറിച്ച് സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കുന്നു. പ്രവാചകന്റെ വഫാത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വിശ്വാസികള്‍ നിര്ബകന്ധമായും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങള്‍ വിശദമാക്കുന്നു.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം