അന്ത്യ പ്രവാചകന്റെ അന്ത്യ ദിനങ്ങള്‍

വിേശഷണം

മുഹമ്മദ്‌ നബി (സ) യുടെ അന്ത്യ ദിനങ്ങളെ കുറിച്ച് സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കുന്നു. പ്രവാചകന്റെ വഫാത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വിശ്വാസികള്‍ നിര്ബകന്ധമായും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങള്‍ വിശദമാക്കുന്നു.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്: