റമദാന്‍-വ്രതവും സംസ്കരണവും ഭാഗം – ഒന്ന്

പ്രഭാഷകൻ : ഹുസൈന്‍ സലഫി

വിേശഷണം

റമദാനിലെ വ്രതം സത്യവിശ്വാസിയെ സംസ്കരിച്ചു എങ്ങിനെ ഉത്തമ മനുഷ്യനാകാന്‍ അവനെ പ്രാപ്തനാക്കുന്നു എന്ന്‌ വ്യക്തമാക്കുന്ന പ്രഭാഷണം
ഭാഗം-1

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു