നമസ്‌കരിക്കുന്നവരുടെ കണ്കുളുര്മ

വിേശഷണം

വിശുദ്ധഖുർആ നിന്റെയും സുന്നത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ തക്ബീറത്തു ൽ ഇഹ്‌റാം മുതൽ സലാം വരെയുള്ള നമസ്കാരത്തിന്റെ രൂപം.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു