പരീക്ഷണങ്ങള്‍ - 1

പരീക്ഷണങ്ങള്‍ - 1

വിേശഷണം

ജീവിതത്തില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഐശ്വര്യവും നന്മകളുമെല്ലാം അല്ലാഹുവില്‍ നിന്നുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളാണ്‌. ഈ പരീക്ഷണങ്ങളെ ഒരു മുസ്ലിം എങ്ങിനെ അതിജീവിക്കണം എന്ന്‌ വിവരിക്കുന്ന ഖുത്ബ

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം