നാഥനെ അറിയുക (09) ആഗ്രഹം, പേടി

നാഥനെ അറിയുക (09) ആഗ്രഹം, പേടി

വിേശഷണം

ആരാധനയുടെ ഇനവും അല്ലാഹുവിനു മാത്രം അർപ്പിക്കേണ്ടതുമായ ആഗ്രഹം, പേടി എന്നിവയെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം