നാഥനെ അറിയുക (10) ഭയഭക്തി

നാഥനെ അറിയുക (10) ഭയഭക്തി

വിേശഷണം

ആരാധനയുടെ ഭാഗവും അല്ലാഹുവിലേക്ക് മാത്രം അര്‍പിക്കേണ്ടതുമായ ഭയഭക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള ചെറു വിശദീകരണം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം