നാഥനെ അറിയുക (12) താഴ്മ

നാഥനെ അറിയുക (12) താഴ്മ

വിേശഷണം

ആരാധനയുടെ ഭാഗവും അല്ലാഹുവോട് മാത്രം അര്‍പിക്കേണ്ടതുമായ താഴ്മ എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചെറു വിവരണം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം