നാഥനെ അറിയുക (15) ബലി കര്‍മ്മം

നാഥനെ അറിയുക (15) ബലി കര്‍മ്മം

വിേശഷണം

ആരാധനയുടെ ഇനവും അല്ലാഹുവിനു മാത്രം അർപ്പിക്കേണ്ടതുമായ ബലി കര്‍മ്മം എന്നതിനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം