നാഥനെ അറിയുക (15) ബലി കര്‍മ്മം

നാഥനെ അറിയുക (15) ബലി കര്‍മ്മം

വിേശഷണം

ആരാധനയുടെ ഇനവും അല്ലാഹുവിനു മാത്രം അർപ്പിക്കേണ്ടതുമായ ബലി കര്‍മ്മം എന്നതിനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു