അല്ലാഹു തണൽ നൽകുന്നവർ ; സുന്ദരിയായ പെണ്ണ് ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ ..

അല്ലാഹു തണൽ നൽകുന്നവർ ; സുന്ദരിയായ പെണ്ണ് ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ ..

വിേശഷണം

അല്ലാഹു പരലോകത്ത് തണൽ നൽകുന്ന ഏഴ് വിഭാഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം; സുന്ദരിയായ പെണ്ണ് ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ അല്ലാഹുവിനെ ഓർത്ത് മാറി നിന്ന യുവാവ് എന്ന വിഷയത്തിലുള്ള സംസാരം

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം