دسورت نور ترجمه او تفسیر

بيان کونکی :

مراجعه: عبد الرحیم سلطان

لنډه پېژندنه

په دې درسي سلسله کې د سورت نور ترجمه او تفسیر په ښکلي انداز سره بيانيږې ، اوريدل يي مه هيره وې .

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه