دمسلماني زنانه دپردي احکام

لنډه پېژندنه

په دي ماده دپردي متعلق پوره احکام په تفصيل سره بيان شوي دي، واوره چه فايده حاصله کړي.

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه

علمي تصنیفات / لیکنې: