دمسلماني زنانه دپردي احکام

Description

په دي ماده دپردي متعلق پوره احکام په تفصيل سره بيان شوي دي، واوره چه فايده حاصله کړي.

Download

Categories:

ستا فکر مهم دی