مونږ او سلف صالحین موازنه او پرتله

تالیف کونکي :

ژباړه:

خپروونکی: مکتب تعاوني للدعوة وتوعية الجاليات

لنډه پېژندنه

د سلفو صالحینو خکلي اخلاق او زمونږ دهغوي سره موازنه

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه

مصادر:

علمي تصنیفات / لیکنې: