مونږ او سلف صالحین موازنه او پرتله

تالیف کونکي :

ژباړه:

common_publisher: مکتب تعاوني للدعوة وتوعية الجاليات

Description

د سلفو صالحینو خکلي اخلاق او زمونږ دهغوي سره موازنه

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه

Categories:

ستا فکر مهم دی