د کورونو د اصلاح دپاره څلويښت نصیحتونه

تالیف :

مراجعه: عبد الرحیم سلطان

نبذة مختصرة

د يو کور اصلاح کول د ټولني د اصلاح دپاره يوه لویه وسیله ده زکه چه کورونه د ټولني اساس او بنیاد دی دي باره کي ددي کتاب کتل ډیر اهم دي

Download

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی