تالیف :

مراجعه: عبد الرحیم سلطان

Description

د يو کور اصلاح کول د ټولني د اصلاح دپاره يوه لویه وسیله ده زکه چه کورونه د ټولني اساس او بنیاد دی دي باره کي ددي کتاب کتل ډیر اهم دي

ستا فکر مهم دی