علمي تصنیفات / لیکنې

 • پښتو

  PDF

  د پیغمبر اکرم ژوندون د خدای (ج) د رحمت او رحمت له درباره دی

 • پښتو

  PDF

  څه چې یو مسلمان د هغه عبادت او عقیدې ته اړتیا لري ، او هر مسلمان یې پرته نشي کولی

 • پښتو

  PDF

  دکتاب‭ ‬په‭ ‬اړه‭: ‬له‭ ‬شرک‭ ‬څخه‭ ‬پاک‭ ‬اسلامي‭ ‬دين‭ ‬په‭ ‬خورا‭ ‬قوي‭ ‬بنيادونو‭ ‬او‭ ‬پياوړي‭ ‬بنسټونو‭ ‬اېښودل‭ ‬شوی‭ ‬دی‭ ‬چې‭ ‬له‭ ‬دغې‭ ‬بنيادونو‭ ‬څخه‭ ‬يو‭ ‬هم‭ ‬لمونځ‭ ‬دی،‭ ‬لمونځ‭ ‬ګڼ‭ ‬شمېر‭ ‬فضايل‭ ‬لري،‭ ‬ګرد‭ ‬نېک‭ ‬عملونو‭ ‬پر‭ ‬لمونځ‭ ‬باندې‭ ‬څرخيږي،‭ ‬که‭ ‬د‭ ‬قيامت‭ ‬په‭ ‬ورځ‭ ‬لمونځ‭ ‬دروست‭ ‬وخيژي‭ ‬ټول‭ ‬نېک‭ ‬عملونه‭ ‬به‭ ‬دروست‭ ‬وي،‭ ‬او‭ ‬که‭ ‬دروست‭ ‬ونه‭ ‬خيژي‭ ‬نو‭ ‬انسان‭ ‬له‭ ‬زيان‭ ‬او‭ ‬تاوان‭ ‬سره‭ ‬مخ‭ ‬شو،‭ ‬د‭ ‬لمونځ‭ ‬لوړې‭ ‬مرتبې‭ ‬او‭ ‬ستر‭ ‬شرف‭ ‬له‭ ‬کبله‭ ‬يې‭ ‬اسلامي‭ ‬شريعت‭ ‬ارکان‭ ‬او‭ ‬واجبات‭ ‬په‭ ‬ښه‭ ‬توګه‭ ‬بيان‭ ‬کړي‭ ‬دي،‭ ‬د‭ ‬هغه‭ ‬سنت‭ ‬طريقې‭ ‬او‭ ‬مستحبات‭ ‬يې‭ ‬لا‭ ‬ښه‭ ‬څرګند‭ ‬کړي‭ ‬دي،‭ ‬ټول‭ ‬احکام‭ ‬او‭ ‬تفاصيل‭ ‬يې‭ ‬ورله‭ ‬شرحه‭ ‬او‭ ‬فصل‭ ‬کړي‭ ‬دي،‭ ‬ليکوال‭ ‬په‭ ‬دې‭ ‬کتاب‭ ‬کې‭ ‬ټول‭ ‬د‭ ‬مذکوره‭ ‬صحيح‭ ‬او‭ ‬صريح‭ ‬حديثونه‭ ‬شامله‭ ‬معنی‭ ‬برسېره‭ ‬د‭ ‬حديث‭ ‬ګټې‭ ‬او‭ ‬فايدې‭ ‬هم‭ ‬ذکر‭ ‬کړي‭ ‬دي،‭ ‬هر‭ ‬حديث‭ ‬يې‭ ‬له‭ ‬مرکزي‭ ‬عنوان‭ ‬لاندې‭ ‬راوړی‭ ‬دی‭ ‬چې‭ ‬لوستوال‭ ‬ترې‭ ‬په‭ ‬ډېره‭ ‬اسانه‭ ‬ګټه‭ ‬اخستلی‭ ‬شي،‭ ‬الله‭ ‬رب‭ ‬کريم‭ ‬دې‭ ‬په‭ ‬دې‭ ‬کتاب‭ ‬سره‭ ‬ګرد‭ ‬اسلامي‭ ‬امت‭ ‬ته‭ ‬عالم‭ ‬وي‭ ‬که‭ ‬جاهل،‭ ‬مشر‭ ‬وي‭ ‬که‭ ‬کشر،‭ ‬نارينه‭ ‬او‭ ‬که‭ ‬زنانه‭ ‬ګټه‭ ‬ورسوي‭ .‬

 • پښتو

  PDF

  په دي علمي ماده کي د ايمان د ارکانو او اصولو ډيره ښکلي متختصره تشريح بيان شوي ده کتل يي مه هیره وي

 • پښتو

  PDF

 • پښتو
 • پښتو

  PDF

  د قران كريم د روستنى لسمى برخى ترجمه.

 • پښتو

  PDF

  دکتاب‭ ‬په‭ ‬اړه‭: ‬له‭ ‬شرک‭ ‬څخه‭ ‬پاک‭ ‬اسلامي‭ ‬دين‭ ‬په‭ ‬خورا‭ ‬قوي‭ ‬بنيادونو‭ ‬او‭ ‬پياوړي‭ ‬بنسټونو‭ ‬اېښودل‭ ‬شوی‭ ‬دی‭ ‬چې‭ ‬له‭ ‬دغې‭ ‬بنيادونو‭ ‬څخه‭ ‬يو‭ ‬هم‭ ‬لمونځ‭ ‬دی،‭ ‬لمونځ‭ ‬ګڼ‭ ‬شمېر‭ ‬فضايل‭ ‬لري،‭ ‬ګرد‭ ‬نېک‭ ‬عملونو‭ ‬پر‭ ‬لمونځ‭ ‬باندې‭ ‬څرخيږي،‭ ‬که‭ ‬د‭ ‬قيامت‭ ‬په‭ ‬ورځ‭ ‬لمونځ‭ ‬دروست‭ ‬وخيژي‭ ‬ټول‭ ‬نېک‭ ‬عملونه‭ ‬به‭ ‬دروست‭ ‬وي،‭ ‬او‭ ‬که‭ ‬دروست‭ ‬ونه‭ ‬خيژي‭ ‬نو‭ ‬انسان‭ ‬له‭ ‬زيان‭ ‬او‭ ‬تاوان‭ ‬سره‭ ‬مخ‭ ‬شو،‭ ‬د‭ ‬لمونځ‭ ‬لوړې‭ ‬مرتبې‭ ‬او‭ ‬ستر‭ ‬شرف‭ ‬له‭ ‬کبله‭ ‬يې‭ ‬اسلامي‭ ‬شريعت‭ ‬ارکان‭ ‬او‭ ‬واجبات‭ ‬په‭ ‬ښه‭ ‬توګه‭ ‬بيان‭ ‬کړي‭ ‬دي،‭ ‬د‭ ‬هغه‭ ‬سنت‭ ‬طريقې‭ ‬او‭ ‬مستحبات‭ ‬يې‭ ‬لا‭ ‬ښه‭ ‬څرګند‭ ‬کړي‭ ‬دي،‭ ‬ټول‭ ‬احکام‭ ‬او‭ ‬تفاصيل‭ ‬يې‭ ‬ورله‭ ‬شرحه‭ ‬او‭ ‬فصل‭ ‬کړي‭ ‬دي،‭ ‬ليکوال‭ ‬په‭ ‬دې‭ ‬کتاب‭ ‬کې‭ ‬ټول‭ ‬د‭ ‬مذکوره‭ ‬صحيح‭ ‬او‭ ‬صريح‭ ‬حديثونه‭ ‬شامله‭ ‬معنی‭ ‬برسېره‭ ‬د‭ ‬حديث‭ ‬ګټې‭ ‬او‭ ‬فايدې‭ ‬هم‭ ‬ذکر‭ ‬کړي‭ ‬دي،‭ ‬هر‭ ‬حديث‭ ‬يې‭ ‬له‭ ‬مرکزي‭ ‬عنوان‭ ‬لاندې‭ ‬راوړی‭ ‬دی‭ ‬چې‭ ‬لوستوال‭ ‬ترې‭ ‬په‭ ‬ډېره‭ ‬اسانه‭ ‬ګټه‭ ‬اخستلی‭ ‬شي،‭ ‬الله‭ ‬رب‭ ‬کريم‭ ‬دې‭ ‬په‭ ‬دې‭ ‬کتاب‭ ‬سره‭ ‬ګرد‭ ‬اسلامي‭ ‬امت‭ ‬ته‭ ‬عالم‭ ‬وي‭ ‬که‭ ‬جاهل،‭ ‬مشر‭ ‬وي‭ ‬که‭ ‬کشر،‭ ‬نارينه‭ ‬او‭ ‬که‭ ‬زنانه‭ ‬ګټه‭ ‬ورسوي‭ .‬

 • پښتو

  PDF

  صحیح عقیده او هغه څه چې د دې په ضد دي او د اسلام ماتوونکي شیان

 • پښتو

  PDF

  د نوي مسلمان لپاره ګټور کوچنی کتاب

 • پښتو

  PDF

  اسلام : د اسلام لنډه پېژندنه څرنګه چې په قرآن کريم او نبوي سنتو کې راغلې ده.

 • پښتو

  PDF

  د توحيد کتاب کوم چې د الله حق دی پر بنده ګانو

 • پښتو

  MP4

  بنزم ركن حج بيت الله جه د جا استطاعت

 • پښتو

  MP4

  سلورم ركن درمضان روژه نيول

 • پښتو

  MP4

  اولنی رکن کلمه شهادت

 • پښتو

  PDF

  د اسلامي دين ښېګړې او فايدې : د‭ ‬کتاب‭ ‬په‭ ‬اړه‭: ‬اسلام‭ ‬د‭ ‬ټولو‭ ‬اسماني‭ ‬دينونو‭ ‬وروستی‭ ‬دين‭ ‬دی،‭ ‬اسلام‭ ‬يې‭ ‬اعلی‭ ‬ترين‭ ‬او‭ ‬غوره‭ ‬ترين‭ ‬دین‭ ‬دی،‭ ‬اسلام‭ ‬يې‭ ‬پوره‭ ‬او‭ ‬ښايسته‭ ‬دين‭ ‬دی،‭ ‬ډېر‭ ‬کماليات‭ ‬او‭ ‬ځانګړنې‭ ‬لري‭ ‬چې‭ ‬بل‭ ‬دين‭ ‬يې‭ ‬نه‭ ‬لري،‭ ‬مذکوره‭ ‬ژباړل‭ ‬شوی‭ ‬کتاب‭ ‬يې‭ ‬په‭ ‬خپل‭ ‬فصيح‭ ‬اسلوب‭ ‬په‭ ‬هر‭ ‬اړخ‭ ‬کې‭ ‬ګرد‭ ‬محاسن‭ ‬او‭ ‬ښايسته‭ ‬خصلتونه‭ ‬يادوي،‭ ‬ليکوال‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬په‭ ‬کې‭ ‬د‭ ‬اسلام‭ ‬او‭ ‬ايمان‭ ‬او‭ ‬احسان‭ ‬محاسن‭ ‬ذکر‭ ‬کړي‭ ‬دي،‭ ‬د‭ ‬نکاح،‭ ‬طلاق‭ ‬او‭ ‬پلور‭ ‬او‭ ‬پېر‭ ‬او‭ ‬د‭ ‬حدودو‭ ‬متعلق‭ ‬ښه‭ ‬والی‭ ‬ذکر‭ ‬کړی‭ ‬دی،‭ ‬مؤلف‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬پکې‭ ‬د‭ ‬دنيا‭ ‬مذمت‭ ‬او‭ ‬فاني‭ ‬حلاوت‭ ‬هم‭ ‬څېړلی‭ ‬دی،‭ ‬ياد‭ ‬کړي‭ ‬يي‭ ‬دي‭ ‬چې‭ ‬حلاوت‭ ‬يې‭ ‬چيچل‭ ‬دي،‭ ‬دنيا‭ ‬ټول‭ ‬واکدار‭ ‬خلک‭ ‬د‭ ‬ځان‭ ‬غلامان‭ ‬کړي‭ ‬دي‭ ‬او‭ ‬خپل‭ ‬زهر‭ ‬يې‭ ‬پرې‭ ‬څښلي‭ ‬دي‭ ‬خو‭ ‬د‭ ‬زندګۍ‭ ‬په‭ ‬دومره‭ ‬اوږده‭ ‬موده‭ ‬کې‭ ‬يې‭ ‬پرې‭ ‬خپل‭ ‬خواږه‭ ‬ونه‭ ‬څښل،‭ ‬خواږه‭ ‬د‭ ‬جنت‭ ‬خواږه‭ ‬دي،‭ ‬هغه‭ ‬څوک‭ ‬بريالی‭ ‬دی‭ ‬چې‭ ‬دنيا‭ ‬يې‭ ‬د‭ ‬خپل‭ ‬رب‭ ‬د‭ ‬اطاعت‭ ‬له‭ ‬کبله‭ ‬طلاقه‭ ‬کړي‭ ‬وي،‭ ‬او‭ ‬دنيا‭ ‬هغه‭ ‬متقي‭ ‬انسان‭ ‬ته‭ ‬ځان‭ ‬ورکوي‭ ‬چې‭ ‬بيخي‭ ‬يې‭ ‬غواړي‭ ‬نه،‭ ‬د‭ ‬کتاب‭ ‬منځ‭ ‬پانګه‭ ‬ډېره‭ ‬ښايسته،‭ ‬ډولي‭ ‬او‭ ‬په‭ ‬اسلوب‭ ‬سمبال‭ ‬منځ‭ ‬پانګه‭ ‬ده‭ ‬چې‭ ‬تعبير‭ ‬ترې‭ ‬نه‭ ‬شي‭ ‬کېدای،‭ ‬مذکوره‭ ‬کتاب‭ ‬د‭ ‬عظيم‭ ‬شان‭ ‬او‭ ‬شوکت‭ ‬او‭ ‬د‭ ‬لوړې‭ ‬مرتبې‭ ‬حامل‭ ‬دی،‭ ‬الله‭ ‬دې‭ ‬دا‭ ‬کتاب‭ ‬له‭ ‬ليکوال،‭ ‬له‭ ‬ژباړن،‭ ‬او‭ ‬د‭ ‬چاپ‭ ‬اړوند‭ ‬ټولو‭ ‬برخوالو‭ ‬چې‭ ‬بې‭ ‬تحاشا‭ ‬کوښښونه‭ ‬يې‭ ‬پکې‭ ‬کړي‭ ‬دي‭ ‬په‭ ‬ښه‭ ‬توګه‭ ‬قبول‭ ‬کړي

 • پښتو

  MP3

  په دي ماده کښي دلمانځه ښکلي طريقې سره بيان شويدي واوره

 • پښتو
 • پښتو
 • پښتو

  PDF

  الحاد – د خپل ځان لپاره مرسته غوښتل

صفحه : 2 - د : 1
ستا فکر مهم دی