ځینې دندې نور هم چټکی سره دغه وایرس خپروي

نبذة مختصرة

ځینې دندې نور هم چټکی سره دغه وایرس خپروي

مصادر:

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی