د قيامت د ورځۍ سختى

د قيامت د ورځۍ سختى

نبذة مختصرة

د قيامت د ورځۍ سختى

مصادر:

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی