دبدبختي داسبابو نه ځان وساتي

Description

دا ماده هغه اسباب ذکر کوي کوم چه دبدبختۍ سبب ګرځي ، ضرور يي اوګوري چه ډيره فايده ترينه حاصله کړي.

ستا فکر مهم دی