خپل مسئوليت اوپيژنه

خپل مسئوليت اوپيژنه

نبذة مختصرة

دا ماده ددي حقيقت وضاحت کوي چه هر نفس مسئول دی پکار ده چه هر يو خپل مسئوليت اوپيژني، ضرور يي اوګوري چه ډيره فايده ترينه حاصله کړي.

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی