تقوی دټولو نيکيانو سر دی

تقوی دټولو نيکيانو سر دی

نبذة مختصرة

دا ماده ددي حقيقت وضاحت کوي چه تقوی دټولو نيکيانو سر دی او دتقوی ډير زيات فوائد دي، ضرور يي اوګوري چه ډيره فايده ترينه حاصله کړي.

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی