تقوی دټولو نيکيانو سر دی

تقوی دټولو نيکيانو سر دی

Description

دا ماده ددي حقيقت وضاحت کوي چه تقوی دټولو نيکيانو سر دی او دتقوی ډير زيات فوائد دي، ضرور يي اوګوري چه ډيره فايده ترينه حاصله کړي.

Download

Categories:

ستا فکر مهم دی