حلال ښکاره دي او حرام ښکاره دي

حلال ښکاره دي او حرام ښکاره دي

لنډه پېژندنه

دا ماده دحلالو او حرامو متعلق ډير ښه معلومات ورکوي، ضرور يي اوګوري چه ډيره فايده ترينه حاصله کړي.

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه