حلال ښکاره دي او حرام ښکاره دي

حلال ښکاره دي او حرام ښکاره دي

Description

دا ماده دحلالو او حرامو متعلق ډير ښه معلومات ورکوي، ضرور يي اوګوري چه ډيره فايده ترينه حاصله کړي.

Download

Categories:

ستا فکر مهم دی