حلال ښکاره دي او حرام ښکاره دي

حلال ښکاره دي او حرام ښکاره دي

نبذة مختصرة

دا ماده دحلالو او حرامو متعلق ډير ښه معلومات ورکوي، ضرور يي اوګوري چه ډيره فايده ترينه حاصله کړي.

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی