حلال ښکاره دي او حرام ښکاره دي

Description

دا ماده دحلالو او حرامو متعلق ډير ښه معلومات ورکوي، ضرور يي اوګوري چه ډيره فايده ترينه حاصله کړي.

ستا فکر مهم دی