دمنافق علامي

دمنافق علامي

نبذة مختصرة

دا ماده ددي حقيقت وضاحت کوي چه منافقت څه ته وائي او دمنافقت څه علامي دي، ضرور يي اوګوري چه ډيره فايده ترينه حاصله کړي.

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی