دمنافق علامي

Description

دا ماده ددي حقيقت وضاحت کوي چه منافقت څه ته وائي او دمنافقت څه علامي دي، ضرور يي اوګوري چه ډيره فايده ترينه حاصله کړي.

ستا فکر مهم دی