نکاح اوکړي دهغه زنانه وسره چه ستاسو خوښوي وي

نکاح اوکړي دهغه زنانه وسره چه ستاسو خوښوي وي

نبذة مختصرة

دا ماده ددي حقيقت وضاحت کوي چه نکاح کولو ته ترغيب ذکر شوي او په دي کښي دزنانه و حقونه هم بيان شوي دي، ضرور يي اوګوري چه ډيره فايده ترينه حاصله کړي.

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی