نکاح اوکړي دهغه زنانه وسره چه ستاسو خوښوي وي

نکاح اوکړي دهغه زنانه وسره چه ستاسو خوښوي وي

لنډه پېژندنه

دا ماده ددي حقيقت وضاحت کوي چه نکاح کولو ته ترغيب ذکر شوي او په دي کښي دزنانه و حقونه هم بيان شوي دي، ضرور يي اوګوري چه ډيره فايده ترينه حاصله کړي.

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه

علمي تصنیفات / لیکنې: