نکاح اوکړي دهغه زنانه وسره چه ستاسو خوښوي وي

نکاح اوکړي دهغه زنانه وسره چه ستاسو خوښوي وي

Categories:

Description

دا ماده ددي حقيقت وضاحت کوي چه نکاح کولو ته ترغيب ذکر شوي او په دي کښي دزنانه و حقونه هم بيان شوي دي، ضرور يي اوګوري چه ډيره فايده ترينه حاصله کړي.

ستا فکر مهم دی