چاته چه الله تعالی دخير اراده اوکړي په دين باندي پوهه کړي

چاته چه الله تعالی دخير اراده اوکړي په دين باندي پوهه کړي

لنډه پېژندنه

دا ماده ددي حقيقت وضاحت کوي چه هر کس ته چه الله تعالی دخير اراده اوکړي نو ددين پوهه ورته ورنصيب کړي، ضرور يي اوګوري چه ډيره فايده ترينه حاصله کړي.

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه

علمي تصنیفات / لیکنې: