چاته چه الله تعالی دخير اراده اوکړي په دين باندي پوهه کړي

چاته چه الله تعالی دخير اراده اوکړي په دين باندي پوهه کړي

Description

دا ماده ددي حقيقت وضاحت کوي چه هر کس ته چه الله تعالی دخير اراده اوکړي نو ددين پوهه ورته ورنصيب کړي، ضرور يي اوګوري چه ډيره فايده ترينه حاصله کړي.

Download

Categories:

ستا فکر مهم دی