عامي ونصيحت خبري

عامي ونصيحت خبري

لنډه پېژندنه

دا ماده ددي دعامو مواعظو او نصيحتونو باره ډير ښه وضاحت کوي دا ضرور واوري ددي لپاره چه پوره فايده تري حاصله کړي

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه

علمي تصنیفات / لیکنې: