عامي ونصيحت خبري

عامي ونصيحت خبري

Categories:

Description

دا ماده ددي دعامو مواعظو او نصيحتونو باره ډير ښه وضاحت کوي دا ضرور واوري ددي لپاره چه پوره فايده تري حاصله کړي

ستا فکر مهم دی