عامي ونصيحت خبري

عامي ونصيحت خبري

نبذة مختصرة

دا ماده ددي دعامو مواعظو او نصيحتونو باره ډير ښه وضاحت کوي دا ضرور واوري ددي لپاره چه پوره فايده تري حاصله کړي

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی