هر نفس بايد اوګوري چه سبا ته يي څه تيار کړيدي

هر نفس بايد اوګوري چه سبا ته يي څه تيار کړيدي

لنډه پېژندنه

دا ماده ددي حقيقت وضاحت کوي چه هر نفس با ید ښه متوجه شي دسباورخي قيامت لپاره يي څه تيار کړيدي، ضرور يي اوګوري چه ډيره فايده ترينه حاصله کړي.

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه

علمي تصنیفات / لیکنې: