توحيد ته بلنه

توحيد ته بلنه

نبذة مختصرة

په دي ماده کښي د توحيد ته رابلل په ښکلي طريقې سره بيان شويدي واوره

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی