Përkthimi i ajetit 42 të sures Ibrahim

Përshkrimi

Përkthimi i ajetit 42 të sures Ibrahim

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes
Mbresat