Silamaxun Guruje Fiinu 07

qaranwu dana :

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

Xaranmoxo MOUANZE TOURE jigamu silamaxu nguruje fiinu a naxatandin kamma. Kengani na taho ansomen di nan ti gandeye tana wano fube ga mpasu allah faaren gandeye wna...

Download
Send a comment to Webmaster

safe fonu tuwaqunwa:

an warayen nwa o hamini