safe fonu tuwaqunwa

nema do moroga ga alla faren maxa

nema do moroga ga alla faren maxa

nonu yirigeye: 1

  • Soninke

    MP3

    qaranwu dana : Muhammad Kaba sagande : Ismail Diyani

    O wa sehene annabi maqa sale nya kamma ado a kini moxo sahantte xo a gari moxobe kitabendi ado sunnh ado na lato baka bidiya suya

deri nkara : 1 - geli : 1
an warayen nwa o hamini