ஹஜ் செய்யும் முறை (சுருக்கம்)

விபரங்கள்

ஹஜ் செய்யும் முறை (சுருக்கம்)

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப

விபரமான விளக்கம்

 `[; nra;Kiw RUf;fk;

 jpfjp

(`[;[{y; ,/g;uhj;) ,J `[; kl;Lk; nra;gtUf;FupaJ.

(`[;[{y; fpuhd;) ,J `[;i[Ak;> ck;uhitAk; NrHj;J nra;gtUf;FupaJ.

(`[; jkj;J/) ,J ck;uhit nra;J tpl;L kPz;Lk; `[;[{f;Fj; jdpahf ,`;uhk; fl;b (,uz;ilAk; NrHj;J) nra;gtUf;FupaJ.

 Jy; `[; gpiw vl;Lf;F Kd; xU `h[p nra;git

1-mwptpf;fg;gl;l vy;iyia te;jile;jJk; cly; Rj;jk; nra;J ijf;fg;glhj ,ﷻ‬ Jz;Lfis mzpe;J nfhz;L ,`;uhKf;Fupa epa;aj;ij ehthy; nkhopa Ntz;Lk;. `[; ,/g;uhj; nra;a tpUk;GgtH "لَبيكَ حَجَّا" yg;igf;f `[;[d; vd;Wk; fpuhd; nra;a tpUk;GgtH "لَبيكَ عًمرَةً وَحَجّاَ" yg;igf;f ck;ujd; t`[;[d; vd;w epa;aj;NjhL jy;gpah $wpatuhf Muk;gpf;f Ntz;Lk;.

2- kf;fh te;jile;jJk; jth/Gy; FJ}k; nra;a Ntz;Lk;.

3-`[; ,g;/uhj;> `[; fpuhd; nra;gtHfs; jthGy; FJ}Kf;Fg; gpd; ]/ap (]/gh> kHthtpw;fpilapy; tpiwe;J nry;yy;) nra;a tpUk;gpdhy; nra;ayhk;. ,J `[;[{ila ]/aPahFk;. gpd; kpdhit Nehf;fp tu Ntz;Lk;. jth/Gy; FJ}k; nra;jJk; (`[;[{ila) ]/aP nra;ah tpl;lhy; jth/Gy; ,ghohtpw;Fg; gpd; ]/aP nra;a Ntz;Lk;. Jy; `[; 10 tJ ehs; [k;uJy; mfghtpw;F fy;nywpe;J tpl;L Kbia fj;jhpj;J my;yJ rpiuf;Fk; tiu ,`;uhKldNa ,Uj;jy;.

1-mwptpf;fg;gl;l vy;iyapy; cly; Rj;jk; nra;J nfhz;L ,`;uhk; Mil mzpe;J "لَبيكَ عمرةً yg;igf;f ck;ujd; vd;W ck;uhtpw;F khj;jpuk; epa;aj; itf;f Ntz;Lk;.

2-jth/Gy; FJ}k; (ck;uhtpd; epkpj;jk;) nra;a Ntz;Lk;.

3-]/aP nra;a Ntz;Lk;.

4-jdJ jiy Kbia fj;jupj;J my;yJ rpiuj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk;.

5-,`;uhKila Milia fow;wp tpl;L jhd; tpUk;gpa ve;j MiliaAk; mzpe;J nfhs;syhk;. "at;Kj; jHtpah" vDk; Jy; `[; 8tJ ehs; jhd; ,Uf;fpd;w ,lj;jpypUe;J `[;[{f;fhf epa;aj; itj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk;.

gpiw 8k; ehs;

gpiw vl;by; S`Uf;F Kd; kpdh te;J Nru Ntz;Lk;. kpdhtpy; S`H> m]H> ,\h> Mfpa ehd;F uf;mj; njhOiffis me;je;j Neuj;jpy; RUf;fp ,uz;L uf;mj;fshf njho Ntz;Lk;. NrHj;Jj; njhof; $lhJ. `[; jkj;J/ nra;gtH vl;lhk; ehs; jhd; ,Uf;fpd;w ,lj;jpypUe;J `[;[{f;fhf epa;aj; itj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk;.

,Ue;j ,lj;jpy; ,Ue;J ,`;uhk; mzpe;j gpd; kpdhTf;Fr; nry;y Ntz;Lk;. mjd;gpd; xt;nthU Neuj; njhOiffisAk; Fwpg;gpl;l Neuj;jpy; njhoNtz;Lk;. ehd;F uf;Mj; njhOiffis NrHj;Jj; njhohky; RUf;fp ,uz;lhf njhoNtz;Lk;.

gpiw 9k; ehs; mu/gh

1- #upad; cjakhdJk; kpdhit tpl;Lk; Gwg;gl;L (S`Uf;Fs;) mu/gh vy;iyf;F te;J tpl Ntz;Lk;. mu/ghtpy; S`iuAk;> m]iuAk; Kw;gLj;jp xU mjhDk;> ,ﷻ‬ ,fhkj;Jk; $wp RUf;fpj; njho Ntz;Lk;. mu/ghtpy; my;yh`;it mjpfkhfg; Gfo;tjpYk;> jpf;H nra;tjpYk;> mjpfkhf my;yh`;tplk; JMf; Nfl;gjpYk; jdJ Neuq;fisg; gad;gLj;j Ntz;Lk;. JMf; Nfl;Fk; NghJ fpg;yhit Kd;Ndhf;FtJ Rd;dj;jhFk;. mq;Fs;s kiyia Kd;Ndhf;FtJ $lhJ. NkYk; egp (]y;) mtHfs; jq;fsJ ,ﷻ‬ fuq;fisAk; ed;whf caHj;jp JMf; Nfl;lJ Nghd;W ehKk; fuq;fis caHj;jpf; Nfl;gJ Rd;dj;jhFk;. `[; filikia epiwNtw;WgtH mu/gh jpdj;jpy; Nehd;G Nehw;ff; $lhJ. `[; nra;ahjtHfSf;F ,j;jpdj;jpy; Nehd;G Nehw;gJ Rd;dj;jhFk;."cHdh" vd;w gs;sj;jhf;F mu/ghitr; NrHe;jjy;y. mjpy; jq;FtNjh> my;yJ mu/gh kiy cr;rpf;F VWtNjh Rd;dj;jy;y.

2- mu/ghtpy; #upad; kiwAk; tiu jq;fp tpl;L mikjpahfTk;> gzpNthLk; K];jypghTf;Fr; nry;y Ntz;Lk;.

3- K];jypghtpy; xU mjhDlDk;> ,ﷻ‬ ,fhkj;JlDk; k/upig ,\hNthL NrHj;Jk;> RUf;fpAk; njho Ntz;Lk;.

4- [k;uJy; mfgh vDk; ,lj;jpy; fy; vwptjw;fhf VO rpwpa fw;fis vLf;f Ntz;Lk;. kpdhtpw;F NghAk; fw;fis vLf;fyhk;.

5- K];jypghtpy; ,uT jq;fp /g[;iu mjd; Muk;g Neuj;jpy; njhOJ tpl;L "k\;mUy; `uhk;" vDk; ,lk; te;J f/ghitg; ghHj;J my;yh`;itg; Gfo;e;J mjpfkhf jpf;H> JMr; nra;a Ntz;Lk;. "k\;mUy; `uhk;" vDk; ,lj;jpw;F nry;y Kbahtpl;lhy; njhOj ,lj;jpy; ,Ue;jthNw jpf;H> JMf;fspy; Nehahspfs; eLeprpf;Fg; gpd;dH K];jypghtpypUe;J ntspNaWtJ MFkhdjhFk;.

gpiw gj;jhk;ehs; (ngUehs; jpdk;)

 `[; ,g;uhj; nra;gtHfs; nra;a Ntz;bitfs;:

#upad; cr;rpf;F tUtjw;F Kd; kpdhtpw;F tUjy;

1-[k;uJy; mfgh vDk; ,lj;jpy; jf;gPH $wpathW VO rpwpa fw;fis vwptJ.

2-jiy Kbia rpiug;gJ my;yJ fj;jupg;gJ. rpiug;gJ kpfTk; ey;yJ. ngz;fs; tpuypd; Ezp msT fj;jupj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk;.

3-,`;uhk; Milia fow;wp tpl;L rhjhud cilazpjy;. [k;uJy; mfghtpy; fy;nywpe;J> jiy KbiaAk; vLj;jjd; gpd;dhy; ,`;uhk; fl;ba epiyapy; mtUf;F jLf;fg;gl;l midj;ijAk; nra;ayhk;. clYwitj; jtpu.

4-f/gh te;J jth/Gy; ,ghohr; nra;jy;. jth/Gy; ,ghohit gpiw 11>12>13 Mfpa ehl;fs; tiuNah> my;yJ jth/Gy; tjhc (gpupah tpilj; jth/g;Gld; NrHj;J nra;aNth gpw;gLj;jyhk;. jth/Gy; ,ghohr; nra;jJk; clYwT nfhs;tJ MFkhdjhFk;.

5-jth/Gy; FJ}Kld; `[;[{ila ]/aPiar; nra;jpUf;fh tpl;lhy; jth/Gy; ,ghohit Kbj;J tpl;L me;j ]/apiar; nra;a Ntz;Lk;.

 `[; fpuhd; nra;gtHfs; nra;a Ntz;baitfs;:

#upad; cr;ﷺ‬ epiyf;F tUtjw;F Kd; kpdhtpw;F tUjy;

1-[k;uJy; mfgh vDk; ,lj;jpy; jf;gPH $wpathW VO rpwpa fw;fis vwptJ.

2-`[; fpuhd; nra;gtHfs; `j;ap FHghdp nfhLf;f Ntz;Lk;. `uj;jpy; trpg;gtHfs; FHghdp nfhLg;gJ mtrpakpy;iy.

3-jiy Kbia rpiug;gJ my;yJ fj;jupg;gJ. rpiug;gJ kpfTk; ey;yJ. ngz;fs; tpuypd; Ezp msT fj;jupj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk;.

4--,`;uhk; Milia fow;wp tpl;L rhjhud cilazpjy;. [k;uJy; mfghtpy; fy;nywpe;J> jiy KbiaAk; vLj;jd; gpd;dhy; ,`;uhk; fl;ba epiyapy; mtUf;F jLf;fg;gl;l midj;ijAk; nra;ayhk;. clYwitj; jtpu.

5- f/gh te;J jth/Gy; ,ghohr; nra;jy;. jth/Gy; ,ghohit gpiw 11>12>13 Mfpa ehl;fs; tiuNah> my;yJ jth/Gy; tjhc (gpupah tpilj; jth/g;Gld; NrHj;J nra;aNth gpw;gLj;jyhk;. jth/Gy; ,ghohr; nra;jJk; clYwT nfhs;tJ MFk;.

6- jth/Gy; FJ}Kld; `[;[{ila ]/aPiar; nra;jpUf;fh tpl;lhy; jth/Gy; ,ghohit Kbj;J tpl;L me;j ]/apiar; nra;a Ntz;Lk;.

 `[; jkj;J/ nra;gtHfs; nra;a Ntz;baitfs;:

1-[k;uJy; mfgh vDk; ,lj;jpy; jf;gPH $wpathW VO rpwpa fw;fis vwptJ.

2-`[; fpuhd; nra;gtHfs; `j;ap FHghdp nfhLf;f Ntz;Lk;. `uj;jpy; trpg;gtHfs; FHghdp nfhLg;gJ mtrpakpy;iy.

3-jiy Kbia rpiug;gJ my;yJ fj;jupg;gJ. rpiug;gJ kpfTk; ey;yJ. ngz;fs; tpuypd; Ezp msT fj;jupj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk;.

4--,`;uhk; Milia fow;wp tpl;L rhjhud cilazpjy;. [k;uJy; mfghtpy; fy;nywpe;J> jiy KbiaAk; vLj;jd; gpd;dhy; ,`;uhk; fl;ba epiyapy; mtUf;F jLf;fg;glbUe;j clYwitj; jtpu kw;wa midj;Jk; MFkhdjhFk;.

5- f/gh te;J jth/Gy; ,ghohr; nra;jy;. jth/Gy; ,ghohit gpiw 11>12>13 Mfpa ehl;fs; tiuNah> my;yJ jth/Gy; tjhc (gpupah tpilj; jth/g;Gld; NrHj;J nra;aNth gpw;gLj;jyhk;. jth/Gy; ,ghohr; nra;jJk; clYwT nfhs;tJ MFk;.

6-]ap nra;jy;. jth/Gy; ,ghohit gpw;gLj;JtJ Nghy ,ijAk; gpw;gLj;jyhk;.

gpiw 11k; ehs;

1-gjpNdhuhk; ,utpy; kpdhtpy; jq;f Ntz;Lk;.

2-[k;uJ]; ]{f;uh> [k;uJy; T];jh> [k;uJy; mfgh Mfpa %d;W ,lq;fpspYk; rpwpa VO fw;fis jf;gPH $wpathW vwpa Ntz;Lk;. [k;uJ]; ]{f;uhtpy; Muk;gpj;J [k;uJy; mfghtpy; Kbf;f Ntz;Lk;. [k;uJ]; ]{f;uh> [k;uJy; T];jh Mfpa ,uz;bw;Fk; fy;nywpe;j gpd; mt;tplj;jpy; (f/ghit Kd;Ndhf;fp) JMr; nra;a Ntz;Lk;. [k;uJy; mfghtpy; fy;nywpe;j gpd; JMr; nra;ahky; clNd jpUk;gp tpl Ntz;Lk;. ,JNt egptopahFk;.

gpiw 12k; ehs;

1-12k; ,uT kpdhtpy; jq;f Ntz;Lk;.

2-[k;uJ]; ]{f;uh> [k;uJy; T];jh> [k;uJy; mfgh Mfpa %d;W ,lq;fpspYk; rpwpa VO fw;fis jf;gPH $wpathW vwpa Ntz;Lk;. [k;uJ]; ]{f;uhtpy; Muk;gpj;J [k;uJy; mfghtpy; Kbf;f Ntz;Lk;. [k;uJ]; ]{f;uh> [k;uJy; T];jh Mfpa ,uz;bw;Fk; fy;nywpe;j gpd; mt;tplj;jpy; (f/ghit Kd;Ndhf;fp) JMr; nra;a Ntz;Lk;. [k;uJy; mfghtpy; fynywpe;j gpd; JMr; nra;ahky; clNd jpUk;gp tpl Ntz;Lk;. ,JNt egptopahFk;. jhd; tpUk;gpdhy; gpiw 12k; ehSld; jdJ `[;i[ Kbj;Jf; nfhs;syhk;. mt;thW gpiw 12 cld; `[;i[ Kbj;Jf; nfhs;s tpUk;GgtH #upad; kiwtjw;F Kd; kpdhtpypUe;J ntspNawp tpl Ntz;Lk;. gpd;G kf;fhtpw;Fr; nrd;W gpupahtpilj; jth/g; vDk; "jth/Gy; tpjhc" itr; nra;a Ntz;Lk;.

gpiw 13k;

1-13k; ehs; ,uT kpdhtpy; jq;f Ntz;Lk;.

2-[k;uJ]; ]{f;uh> [k;uJy; T];jh> [k;uJy; mfgh Mfpa %d;W ,lq;fpspYk; rpwpa VO fw;fis jf;gPH $wpathW vwpa Ntz;Lk;. [k;uJ]; ]{f;uhtpy; Muk;gpj;J [k;uJy; mfghtpy; Kbf;f Ntz;Lk;. [k;uJ]; ]{f;uh> [k;uJy; T];jh Mfpa ,uz;bw;Fk; fy;nywpe;j gpd; mt;tplj;jpy; (f/ghit Kd;Ndhf;fp) JMr; nra;a Ntz;Lk;. [k;uJy; mfghtpy; fynywpe;j gpd; JMr; nra;ahky; clNd jpUk;gp tpl Ntz;Lk;. ,JNt egptopahFk;. 3- gpd;dH kpdhtpypUe;J kf;fh te;J jth/Gy; tjhc nra;a Ntz;Lk;. jth/Gy; tjhc nra;tJ fl;lhakhFk;. khjtplha;> gpurtj; jPl;L cs;s ngz;fs; jth/Gy; tjhc nra;tJ flikapy;iy.

Fwpg;G

rpwpa j`y;Yypd; gpd; mjhtJ Jy; `[; gj;jhk; ehs; [k;uJy; mfghtpw;F fy;nywpe;J> jiy KbiaAk; vLj;jjd; gpd; ,`;uhk; MilAld; jLf;fg;gl;bUe;j midj;Jk; MFkhFk;. clYwitj; jtpu> `[;[{ila jth/ghfpa jth/Gy; ,ghohitAk;nra;J tpl;lhy; clYwT cl;gl ,`;uhk;mzpe;jpUe;jNghJ jLf;fg;gl;l midj;Jk; `yhyhFk;.

ftdj;jpw;F

`[; nra;Ak; ehl;fs; JMr; nra;jy;> FHMd; XJjy; ,iwtd; ghijapy; kf;fis mioj;jy; Nghd;w ew;fUkq;fs; nra;Ak; ehl;fshFk;. Xt;nthU `h[pAk; jq;fsJ Neuq;fisg; gaDs;s Kiwapy; fopf;f Ntz;Lk;. NkYk; nfl;l thHj;ijfs; NgRtjpypUe;Jk;> tPz; jHf;fq;fs; GuptjpypUe;Jk; jtpHe;J nfhs;s Ntz;Lk;. my;yh`; jdJ jpUkiwapy; ,t;thW $Wfpwhd;: [ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ];

jhk;gj;jpa cwT nfhs;tJk;> nfl;l thHj;ijfs; NgRtJk;> tPz; jHf;fk; nra;tJk;>`[;[py; $lhJ nraNy!. my; gfuh:197

 أعمال الحج

( باللغة التاميلية)

 `[;

 nra; Kiw

%yk:;

 N\a;f;: mg;Jy;yh`; gpd; mg;JH u`;khd;

my; [g;uPd;

 jkpopy;: kt;ytp K`k;kj; ,k;uhd; (fG+up)

 `[;[pd; Uf;d;fs; ehd;F

`[;[pd; th[pGfs; VO

1-,`;uhk; mzpe;J `[;[{f;fhf epa;aj; itj;jy;.

2-mu/ghtpy; jq;Fjy;.

3-jth/Gy; ,ghohr; nra;jy;.

4-]/ap nra;jy;. (]/gh> kHthtpw;fpilapy; njhq;Nfhl;lk; XLjy;)

1-my; ,`;uhk;: tzf;fj;jpy; Eiotjw;F epa;aj; itj;jy;.

2-#upad; kiwAk; tiu mu/ghtpy; jq;Fjy;.

3-(ngUehs; ,utpy;) K];jyp/ghtpy; jq;Fjy;.

4-ma;ahKj; j\;uPf; ehl;fspy; (11>12>13k; ,uTfspy;) kpdhtpy; jq;Fjy;.

5-fy; vwpjy;

6-jiy Kbia rpiuj;jy;> my;yJ fj;jupj;jy;.

7-jth/Gy; tjhc (gpupahtpilj; jth/g;) ra;jy;.

`[;[pd; Uf;d;fspy; xd;iw tpl;lhy; mij kPz;Lk; nra;Ak; tiu `[; epiwNtwhJ.

`[;[pd; th[pGfspy; xd;iw tpl;lhy; mjw;F

`[;[pd; Rd;dj;Jfs; gy mitfs; gpd;tUkhW

mtw;wpy; xd;iw tpl;lhy; mtH kPJ Fw;wkpy;iy.

1-,`;uhk; mzpAk; NghJ Fspj;jy;. 2- Mz;fs; ntd;ik epw ,ﷻ‬ Ntl;bfis mzpjy;. (ijf;fhj nts;is epw ,ﷻ‬ Ntl;bfs;) 3- rg;jkpl;L jy;gpahit nrhy;yy;.

4- mu/gh ,utpy; (gpiw vl;L khiy) kpdhtpy; jq;Fjy;.

5- [k;uJ]; ]{f;uh> [k;uJy; T];jh Mfpa ,uz;bYk; fy; vwpe;j gpwF JMr; nra;jy;.

6- `[; ,/g;uhj;> `[; fpuhd; nra;gtHfs; jth/Gy; FJ}k; nra;jy;.

,`;uhk;> epa;aj; itj;j gpd; jtpHe;J nfhs;s Ntz;baitfs;

1-Kbia rpiuj;jy; my;yJ fj;jupj;jy;. 2- efk;ntl;Ljy;. 3- Mz;fs; jkJ jiyia kiwj;jy;. 4- Mz;fs; ijj;j Milfis mzpjy;

5- eWkzk; G+Rjy;. 6- jiuapy; thOk; kpUfq;fis Ntl;ilahLjy;.

7- kidtpia ,ﷺ‬;irAld; fl;baizj;jy;. 8- jpUkzk; Kbj;jy;. 9- clYwT nfhs;Sjy;.

** Nkw; $wg;gl;l jilfspy; VNjDk; xd;iw kwjpahfNth> my;yJ mwpahkNyh> my;yJ tw;GWj;jyhfNth xUtH nra;jhy; mtH kPJ Fw;wNkh> Fw;wg; gupfhuNkh ,y;iy.

 FHghdp nfhLj;jy;

mWf;Fk; ,lk;: kpdhtpy; mWg;gJ rpwe;jJ. NkYk; kf;fhtpYk; `uj;jpd; ve;j ,lj;jpYk; mWj;Jg; gopaplyhk;

FHghdp nfhLf;Fk; gpuhzpfs;: xl;lfk;> khL> ML Nghd;w gpuhzpfs;.

gpuhzpapd; tanjy;iy: 1-ML> xU tUlk; G+uzkhf ,Uj;jy; 2- khL> ,ﷻ‬ tUlk; G+uzkhfapUj;jy;.

3-xl;lif: Ie;J tUlk; G+uzkhapUj;jy;.

* xUtH xU Ml;il mWg;gJ NghJkhdJ. khl;bYk;> xl;lifapYk; VO NgH gq;nfLf;fyhk;. mjhtJ: VO NgH NrHe;J xU khl;ilNah> my;yJ xU xl;lfj;ijNah nfhLf;fyhk;.

* FHghdp nfhLf;f mjw;Fupa gpuhzpfs; fpilf;fh tpl;lhy;> my;yJ NghJkhd gz trjp mtuplk; ,y;yhky; ,Ue;jhy; mjw;F CH jpUk;gpaJk; VO Nehd;GfSk; Nehw;f Ntz;Lk;. me;Nehd;Gfisj; njhlHr;rpahfNth my;yJ gpupj;Njh ngUehisf;F Kd;Ngh> my;yJ gpd;Ngh jhd; tpUk;gpathW Nehw;fyhk;.

(my;yh`; kpf mwpe;jtd;)