பிக்ஹுஸ் ஸவ்ம் (நோன்பு பற்றிய அறிவு) கையேடு

எழுத்தாளர் :

வெளியீட்டாளர்:

விபரங்கள்

பிக்ஹுஸ் ஸவ்ம் (நோன்பு பற்றிய அறிவு) கையேடு: (தமிழ் மொழியில்) தொகுப்பு: கலாநிதி ஹைஸம் ஸர்ஹான் உள்ளடக்கம்: கடமையான மற்றும் உபரியான நோன்புகளுடன் சம்பந்தப்பட்ட மிக முக்கியமான அம்சங்கள், எப்போது நோன்பு நோற்பது வெறுக்கப்படும்? எப்போது நோன்பு நோற்பது ஹறாமாக்கப்படும்? மேலும், ஸகாதுல் பித்ர் மற்றும் பெருநாள் தொழுகையுடன் சம்பந்தப்பட்ட சட்டங்கள்.

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப