முஹம்மத் (ஸல்) பற்றி பைபில் கூறுவதென்ன?

எழுத்தாளர் :

விபரங்கள்

21 பக்கங்கள் கொண்ட இப்புத்தகத்தில் அஹ்மத் தீதாத் அவர்களுடன் சில் பாதிரிகள் முசம்மதை பற்றி பைபிலில் கூறப்பட்டுள்ளதை மறுத்து வாதிடும் சம்பவம். திரிவு படுத்தினாலும் அத்தனை கூற்றுக்களும் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களுக்கு மாத்திரமே பொருந்தும். மொழிபெயர்க்கவும் அச்சிட்டு வௌியிடவும் பொருத்தமான கைநூல். அல்லாஹ் யாவையும் அறிந்தவன்.

Download
feedback