สิทธิของสตรีตามทัศนะอิสลามในฐานะแม่

คำอธิบาย

อิสลามได้สั่งเสียเพื่อกระทําดีต่อพ่อแม่ในหลายๆ โองการในคัมภีร์อัลกุรอาน และพระองค์ได้ทรงกล่าวถึงสิทธิของทั้งสองพร้อมๆ กับการกล่าวถึงสิทธิของพระองค์เอง แสดงให้เห็นว่า สิทธิที่ทั้งสองสมควรได้รับในอิสลามมีความสําคัญและประเสริฐมาก และถือว่า การทําดีต่อแม่ การแสดงความกตัญญูต่อท่าน ตลอดจนการน้อมรับตามคําสั่งของท่านและการรักใคร่ท่านเป็นการเฉพาะ คือหนึ่งหนทางที่จะนําไปสู่สรวงสวรรค์

Download
ส่งฟีดแบ็ก