การฟื้นจากกุโบร์ การรวมตัว ณ ทุ่งมะหฺชัรฺ และลำดับขั้นที่บ่าวแต่ละคนจะต้องผ่าน

คำอธิบาย

บทความเกี่ยวกับสภาพของมนุษย์ในโลกนี้และโลกหน้า

ส่งฟีดแบ็ก