คุณลักษณะกลุ่มผู้รอดพ้น

คำอธิบาย

คุณลักษณะกลุ่มผู้รอดพ้น เช่น แนวทางการยึดถือศาสนา กฎเกณฑ์ด้านความเชื่อ กฎเกณฑ์ด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น ประเด็นว่าด้วยญิฮาด และการเชิญชวน

ส่งฟีดแบ็ก