• นักเขียน : ดานียา เจ๊ะสนิ ตรวจทาน : ซุฟอัม อุษมาน

  บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของจารีตประเพณีและอิทธิพลของจารีตประเพณีที่มีต่อกฎหมายอิสลาม โดยมุ่งเน้นนำเสนอถึงอิทธิพลของจารีตประเพณีมีต่อมนุษย์และกฎหมายทั่วไป โดยเฉพาะกฎหมายอิสลาม ซึ่งถือว่ามีอิทธิพลมาก ทั้งนี้อาจเป็นในฐานะแหล่งที่มาหรือเป็นหลักการหนึ่งของการวินิจฉัยที่จำเป็นต้องพิจารณาในการใช้กฎหมาย ผลการศึกษาพบว่า จำเป็นอย่างยิ่งที่นักกฎหมายอิสลามจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับจารีตประเพณี ทั้งนี้เพื่อใช้ในการตีความ เพื่อเข้าใจในตัวบทกฎหมาย เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการค้นคว้าตำรากฎหมายเพื่อใช้เป็นข้อพิจารณาในการเข้าใจสถานการณ์ และสุดท้ายเพื่อใช้เป็นแนวในการเข้าใจมนุษย์ นอกจากนี้การวิเคราะห์เอกสาร พบว่าจารีตที่มีอิทธิพลต่อกฎหมายนั้นจะต้องมีเงื่อนไขดังนี้คือ ต้องเป็นจารีตประเพณีที่ไม่ขัดกับตัวบท ต้องถูกยอมรับและใช้กันโดยทั่วไปหรือจากผู้คนส่วนใหญ่ ต้องเป็นที่ยังนิยมใช้กันอยู่ และต้องไม่มีคำยืนยันจากผู้ใช้ว่ามีเจตนาเป็นอย่างอื่นที่ผิดไปจากจารีตประเพณีดังกล่าว

 • จุลสารพร้อมภาพประกอบ เรื่อง การจัดการศพในบทบัญญัติอิสลาม ชื่อเอกสารเดิม เศาะลาตุลญะนาซะฮฺ โดย สำนักพิมพ์ ดารฺ อัล-ญะวาบ กรุงริยาด ตรวจสอบความถูกต้องโดยเชค อับดุลลอฮฺ บิน อับดุรเราะห์มาน อัล-ญิบรีน อธิบายเนื้อหาขั้นตอนการจัดการศพในอิสลามพร้อมภาพตั้งแต่การอาบน้ำศพ การห่อ การละหมาด การฝัง การตะอฺซิยะฮฺ

 • จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ ของเชค มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม อัตตุวัยญิรีย์ ว่าด้วยละหมาดสุนัต ประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆ ดังนี้ 1. ละหมาดสุนัต เราะวาติบ 2. ละหมาดสุนัต ตะฮัจญุด 3. ละหมาดสุนัต วิติรฺ 4. ละหมาดสุนัต ตะรอวีหฺ 5. ละหมาดสุนัต ในวันอีด 6. ละหมาดสุนัต สุริยุปราคา (กุสูฟ) และ จันทรุปราคา (คุสูฟ) 7. ละหมาดสุนัต อิสติสกออ์ (ขอฝน) 8. ละหมาดสุนัต ฎุฮา 9. ละหมาดสุนัต อิสติคอเราะฮฺ การสุญูด ติลาวะฮฺ การสุญูด ชุกูรฺ

 • จากหนังสือมุคตะศ็อรฺ อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ โดยท่านเชคมุหัมมัด บิน อิบรอฮีม อัต-ตุวัยญิรย์ ประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆ อาทิ : วิทยเหตุผลที่ได้บัญญัติการละหมาดวันศุกร์(ญุมุอะฮฺ) ความประเสริฐของวันศุกร์ หุก่มการละหมาดญุมุอะฮฺ เวลาละหมาดญุมุอะฮฺ การอะซานญุมุอะฮฺ เงื่อนไขการดำเนินการละหมาดญุมุอะฮฺ ความประเสริฐของการอาบน้ำในวันศุกร์และการไปมัสญิดตั้งแต่เนิ่นๆ เวลาอาบน้ำในวันศุกร์ เวลาออกไปละหมาดญุมุอะฮฺที่ดีที่สุด หุก่มการเดินทางในวันศุกร์ และอื่นๆ

 • จากหนังสือมุคตะศ็อรฺ อัลฟิกฮิลอิสลามีย์ ของเชคมุหัมมัด บิน อิบรอฮีม อัตตุวัยญิรีย์ ประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆ อาทิ .. 1- การละหมาดของผู้ป่วย ลักษณะการละหมาดของผู้ป่วย การทำความสะอาดของผู้ป่วย หุก่มต่างๆ ที่เกี่ยวกับการละหมาดของผู้ป่วย เมื่อใดบ้างที่อนุญาตให้ผู้ป่วยละหมาดควบรวมได้ ผู้ป่วยจะละหมาดที่ไหน? ผลบุญที่ถูกกำหนดไว้จากการงานอิบาดะฮฺสำหรับผู้ป่วยและผู้เดินทาง 2- การละหมาดของผู้เดินทาง หุก่มการย่อ(ก็อศฺร์)และการควบรวม(ญัมอฺ)ละหมาด ผู้เดินทางจะเริ่มต้นใช้หุก่มต่างๆ เกี่ยวกับการเดินทางได้เมื่อไร? ลักษณะการละหมาดของผู้เดินทางที่ตามหลังคนที่ไม่ได้เดินทาง หุก่มการละหมาดสุนัตในระหว่างเดินทาง หุก่มสำหรับผู้ที่เดินทางตลอดทั้งปี สิ่งที่ผู้เดินทางต้องทำเมื่อกลับภูมิลำเนาของเขา หุก่มต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทาง ลักษณะการละหมาดบนเครื่องบิน หุก่มของผู้เดินเมื่อเดินทางถึงมักกะฮฺ หุก่มการอะซานและอิกอมะฮฺในขณะเดินทาง ลักษณะการควบรวมและย่อละหมาดในระหว่างเดินทาง หุก่มการควบรวมและย่อที่อะเราะฟะฮฺและมุซฺดะลิฟะฮฺ หุก่มการละหมาดญะมาอะฮฺในระหว่างเดินทาง ลักษณะการละหมาดสุนัตบนพาหนะ หุก่มการควบรวมละหมาดในระหว่างที่ไม่ได้เดินทาง 3- การละหมาดในกรณีหวาดกลัว ลักษณะการละหมาดในกรณีหวาดกลัว

 • จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ ว่าด้วย หุก่มต่างๆ เกี่ยวกับการละหมาดโดยมีอิมาม ความประเสริฐของการละหมาดโดยมีอิมาม หุก่มการตามอิมาม ผู้ที่คู่ควรที่สุดในการเป็นอิมาม หุก่มการละหมาดตามหลังผู้เป็นฟาสิก หุก่มการแซงหน้าอิมามของมะอ์มูม สภาพของมะอ์มูมกับอิมาม สภาพของผู้ที่(มัสบูก)มาสายและเข้ามาละหมาดตามอิมามโดยที่อิมามละหมาดไปก่อนหน้านั้นแล้ว หุก่มการใช้เวลาสั้นๆ ในการละหมาด ลักษณะการใช้เวลาสั้นๆ ซึ่งเป็นสิ่งสุนัตในการละหมาด บรรดามะอ์มูมจะยืนที่จุดไหน? ลักษณะการจัดแถวของชายและหญิงด้านหลังอิมาม วิธีการจัดแถวให้ตรง หุก่มการจัดแถวให้ตรง หุก่มความต่างกันในการตั้งเจตนา ลักษณะการเป็นอิมามนำหน้าบรรดาเด็กๆ และบรรดาผู้หญิง หุก่มเมื่อผู้เป็นอิมามเกิดมีหะดัษระหว่างละหมาดอยู่ ลักษณะการชดของมะอ์มูมในร็อกอะฮฺที่ขาดไป หุก่มการละหมาดด้านหลังแถวคนเดียว หุก่มการละหมาดสุนัตเป็นญะมาอะฮฺ ลักษณะการตามอิมามของมะอ์มูม ลักษณะการหันตัวของอิมามสู่บรรดามะอ์มูม เมื่อใดที่อนุญาตให้สำหรับมะอ์มูมแยกตัวเป็นเอกเทศจากการนำของอิมาม กรณีต่างๆ ในการละหมาดที่อิมามต้องกล่าวเสียงดัง หุก่มการละหมาดตามหลังผู้ที่ดุอาอ์ขอความช่วยจากสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮฺ ข้อผ่อนผันที่สามารถขาดละหมาดญุมุอะฮฺและญะมาอะฮฺได้ หุก่มการละหมาดของอิมามในขณะที่นะญิสติดตัว จุดที่ประเสริฐในแถวละหมาด คุณสมบัติของผู้ที่สมควรอยู่ในแถวแรก ลักษณะการละหมาดให้ยาวนานและการละหมาดสั้นๆ

 • จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ ว่าด้วยการละหมาดญะมาอะฮฺ ประกอบด้วย เคล็ดลับในการบัญญัติการละหมาดญะมาอะฮฺ การชุมนุมที่ยิ่งใหญ่ของบรรดามุสลิม หุก่มการละหมาดญะมาอะฮฺ ความประเสริฐของการละหมาดญะมาอะฮฺที่มัสญิด สถานที่ใดที่ใช้ให้ละหมาดญะมาอะฮฺ หุก่มการออกไปละหมาดที่มัสญิดสำหรับผู้หญิง จำนวนขั้นต่ำในการละหมาดญะมาอะฮฺ หุก่มสำหรับผู้ละหมาดคนเดียวหลังจากนั้นพบว่ามีญะมาอะฮฺละหมาดอยู่ หุก่มสำหรับผู้ที่ไม่ละหมาดญะมาอะฮฺพร้อมอิมามที่มัสญิด

 • จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ ประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆ อาทิ ความหมายการสุญูดสะฮฺวี เหตุผลที่มีบัญญัติการสุญูดสะฮฺวี สาเหตุต่างๆ ที่จำเป็นต้องสุญูดสะฮฺวี คำกล่าวในขณะที่สุญูดสะฮฺวี ผู้ที่ละหมาดไม่ทันอิมามจะสุญูดสะฮฺวีเมื่อใด

 • จากหนังสือ มุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ ประกอบด้วย สุนัตต่างๆ ในการละหมาด สิ่งที่ทำให้การละหมาดเสีย หุก่มการอิสติฆฺฟารฺหลังจากละหมาดฟัรฺฎฺ ลักษณะการซิกิรฺ หุก่มสำหรับผู้ที่ลุกขึ้นยืนโดยลืมนั่งตะชะฮฺฮุด หุก่มสำหรับผู้ที่ออกไปละหมาดญะมาอะฮฺ แต่พบว่าผู้คนต่างละหมาดเสร็จแล้ว หุก่มการกล่าวคำว่า “อามีน”ทั้งในละหมาดและนอกละหมาด

 • จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ อธิบายสิ่งที่เป็นวาญิบต่างๆ ของการละหมาด และอธิบายหุก่มผู้ที่ละเลยสิ่งที่วาญิบเหล่านั้น

 • จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ อธิบายรุก่น หรือองค์ประกอบต่างๆ ของการละหมาด และอธิบายหุก่มผู้ที่ละเลยรุก่นหนึ่งรุก่นใดของการละหมาด และหุก่มการอ่านฟาติหะฮฺในละหมาด

 • จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ ประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆ อาทิ หุก่มต่างๆ ในการละหมาด หุก่มการอ่านสูเราะฮฺฟาติหะฮฺในละหมาด วิธีการเลิกละหมาดสำหรับผู้ที่มีหะดัษในระหว่างที่กำลังละหมาดอยู่ สิ่งที่มุสลิมต้องอ่านในละหมาด ช่วงเวลาที่ต้องหยุดนิ่งในละหมาด ดุอาอ์ต่างๆ ที่ใช้อิสติฟตาหฺนั้นแบ่งออกเป็นสามระดับ หุก่มการจงใจล่าช้าในการละหมาด การกระทำที่ควรหลีกเลี่ยง(มักรูฮฺ)ในระหว่างละหมาด หุก่มการมองซ้ายมองขวาในละหมาด หุก่มการทำสุตเราะฮฺ(ที่กั้น)ในระหว่างละหมาด หุก่มการเดินตัดหน้าผู้ละหมาด ช่วงเวลาการยกมือทั้งสองข้างขึ้นในละหมาด การกระทำที่อนุญาตให้ปฏิบัติได้ในระหว่างละหมาด หุก่มการอ่านเสียงดังสำหรับผู้ที่ละหมาดคนเดียว

 • จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ ประกอบด้วย คำกล่าวซิกิรฺหลังการละหมาดห้าเวลาตามสุนนะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม สุนนะฮฺให้นับจำนวนตัสบีหฺด้วยการใช้ปลายนิ้วมือหรือข้อนิ้วมือทั้งสอง สิ่งที่ควรกล่าวเมื่อเสร็จจากละหมาดศุบหฺ ความประเสริฐของการนั่งเพื่อการซิกิรฺหลังจากละหมาดศุบหฺและอัศรฺ ช่วงเวลาซิกิรฺและดุอาอ์

 • จากหนังสือมุคตะศ็อรฺ อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ อธิบายวิธีการละหมาด พร้อมบทดุอาอ์ต่างๆ ในละหมาด ตามขั้นตอนตั้งแต่ เริ่มตักบีรฺ ดุอาอ์อิสติฟตาหฺ อ่านฟาติหะฮฺและสูเราะฮฺ แบบอย่างจากสุนนะฮฺในการอ่านสูเราะฮฺในการละหมาดทั้งห้า การรุกูอฺ บทดุอาอ์ในรุกูอฺ ดุอาอ์ขณะยืนตรงเมื่อเงยขึ้นจากรุกูอฺ การสุญูด ดุอาอ์ในสุญูด เงยขึ้นสุญูด ดุอาอ์ขณะนั่งระหว่างสุญูด การนั่งตะชะฮฺฮุด สำนวนตะชะฮฺฮุด สำนวนการเศาะละวาต ดุอาอ์ก่อนให้สลาม ให้สลาม โดยยึดรูปแบบตามสุนนะฮฺของท่านนบี ศ็อลลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม

 • จากหนังสือมุคตะศ็อรฺ อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ ประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆ อาทิ เงื่อนไขของการละหมาด เครื่องแต่งกายในการละหมาด ขอบเขตเอาเราะฮฺของผู้ชายและผู้หญิง วิธีการชดละหมาดสำหรับผู้เดินทางที่ไม่ทันตื่นละหมาดอัลฟัจญรฺ หุก่มการเปลี่ยนเจตนาในระหว่างละหมาดอยู่ ลักษณะการแต่งกายในละหมาด สถานที่ละหมาด ผู้ที่มีประจำเดือนและผู้ที่มีญุนุบจะชดละหมาดอย่างไร วิธีการละหมาดสำหรับคนที่ไม่รู้ทิศทางกิบละฮฺ ผู้ที่ขาดสติจะชดใช้ละหมาดอย่างไร วิธีการชดละหมาดต่างๆ หุก่มสำหรับผู้ที่เผลอหลับโดยไม่ทันละหมาด หรือลืมละหมาด หุก่มการละหมาดด้วยการสวมใส่รองเท้า วิธีละหมาดของผู้ที่ไม่มีเสื้อผ้าใส่ มารยาทในการไปมัสญิด เมื่อเข้าไปในมัสญิดมุสลิมควรทำสิ่งใด หุก่มการนอนหลับในมัสญิด หุก่มการให้สลามแก่ผู้ที่กำลังละหมาดอยู่ หุก่มการจองที่ในมัสญิด

 • จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ ประกอบด้วยเนื้อหา ความหมายการอะซานและอิกอมะฮฺ วิทยปัญญาการบัญญัติการอะซาน หุก่มการอะซานและอิกอมะฮฺ บรรดาผู้อะซานของท่านนบี(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ทั้งสี่ท่าน ความประเสริฐของการอะซาน ลักษณะการอะซานที่มีรายงานและปรากฏอยู่ในสุนนะฮฺ เงื่อนไขที่ทำให้การอะซานใช้ได้ สิ่งที่สุนัตในการอะซาน หุก่มการอะซานก่อนเข้าเวลา สิ่งที่ควรกล่าวสำหรับผู้ที่ได้ยินเสียงอะซาน ความประเสริฐของการกล่าวตามมุอัซซิน พลังของการอะซาน หุก่มการเอาค่าจ้างในการอะซาน หุก่มสำหรับผู้ที่เข้าไปในมัสญิดในขณะมุอัซซินกำลังอะซาน ลักษณะการอิกอมะฮฺที่มีรายงานและปรากฏอยู่ในสุนนะฮฺ ผู้ที่อะซานคือผู้ที่อิกอมะฮฺ ลักษณะการอาซานในยามฝนตกหรือในสภาพอากาศที่หนาวจัด หุก่มการอะซานและอิกอมะฮฺในเวลาเดินทาง หุก่มการอะซานและอิกอมะฮฺในการละหมาดต่างๆ

 • จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ ประกอบด้วยเนื้อหา เวลาละหมาดที่วาญิบทั้งห้าเวลา จะละหมาดตอนไหนหากอยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนจัด เวลาละหมาด หากอยู่ในสถานที่ที่ไม่สามารถแยกแยะเวลาได้

 • หิกมะฮฺ(เคล็ดลับ)ที่ได้บัญญัติการละหมาด ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อคำสั่งตามบทบัญญัติ สิ่งบ่งบอกถึงการเชิดชูในข้อคำสั่งทุกอย่างของอัลลอฮฺ ความมั่งคงของจิตใจ หุก่มของการละหมาด ลักษณะของอารมณ์ ความสำคัญของการละหมาด จำนวนเวลาละหมาดที่เป็นวาญิบ(บังคับ) สิ่งบ่งบอกว่าเข้าสู่สภาพบุลูฆฺ(บรรลุศาสนภาวะ) ความประเสริฐของการรอคอยที่จะละหมาด ความประเสริฐของการเดินมุ่งสู่การละหมาดที่มัสญิดในสภาพที่มีวุฎูอ์ หุก่มสำหรับผู้ที่ปฏิเสธการเป็นวาญิบของการละหมาดหรือผู้ที่ละทิ้งการละหมาด ผลที่เกิดขึ้นกับคนที่ปฏิเสธการละหมาดหรือผู้ที่ละทิ้งการละหมาด สิ่งที่ทำให้เกิดการคุชูอฺ(นอบน้อมสงบเสงี่ยม)ในละหมาด ช่วงเวลาที่มีการเสนอผลการทำดีต่ออัลลอฮฺ ลักษณะการร้องไห้ที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ

 • เดือนเราะมะฎอนเป็นเทศกาลแห่งการเพิ่มพูนความรู้และอีหม่าน มีการส่งเสริมให้ขยันทำอะมัลความดี เพราะการทำความดีในเดือนนี้จะมีมรรคผลเท่าทวีคูณกว่าการกระทำความดีในเดือนอื่นๆ ดังนั้น บรรดานักวิชาการ นักบรรยาย เคาะฏีบ ครู อาจารย์ทั้งหลายจึงมักจะหาทีเด็ดในการกระตุ้นผู้คนให้มีความกระตือรือร้นในการทำความดี จนบางครั้งเกิดชะล่าใจและลืมตรวจสอบว่าสิ่งที่ตัวเองนำมานั้นมีความถูกต้องมากน้อยเพียงใด บ่อยครั้งที่มีการนำหะดีษเมาฎูอฺที่ไม่มีที่มาเล่าประกอบการบรรยาย ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่อันตรายมาก เพราะการแอบอ้างว่านั่นเป็นคำพูดของท่านนบีมุหัมมัด โดยที่ไม่มีหลักฐานที่หนักแน่นมายืนยันว่าท่านได้พูดเช่นนั้นจริง เท่ากับว่าเป็นการโกหกต่อท่าน

 • ถาม – การกระทำใดที่เป็นแนวปฏิบัติหรือประเพณีที่เราควรย้ำระวังมิให้กระทำในวันอีดทั้งสอง?เนื่องจากเราได้สังเกตเห็นการกระทำบางอย่างที่เราปฏิเสธ เช่น การเยี่ยมสุสานหลังจากละหมาดอีด การทำอิบาดะฮฺทั้งคืนในคืนวันอีด เป็นต้น

หน้า : 2 - จาก : 1
ส่งฟีดแบ็ก