• สารแห่งนบีมุหัมมัด (ชีวประวัตินบีและสารแห่งอิสลาม) ชุดบรรยาย 8 ชุดว่าด้วยชีวประวัติท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และสารแห่งอิสลาม ที่บรรยายในมหาวิทยาลัยมะดาริส อินเดีย มีเนื้อหาทรงคุณค่าที่แสดงถึงความรอบรู้ของผู้เขียน ขออัลลอฮฺเมตตาท่าน ชุดที่หนึ่ง : ว่าด้วยชีวประวัติบรรดานบี เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับมนุษยชาติ ชุดที่สอง : ชีวประวัติท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม สำหรับมนุษย์ทั้งมวล ชุดที่สาม : ชีวประวัติท่านนบีในแง่ประวัติศาสตร์ ชุดที่สี่ : ชีวประวัติท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ในแง่ความสมบูรณ์และครอบคลุมทุกด้านของชีวิต ชุดที่ห้า : ชีวประวัติท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ในแง่ทั่วไปของการเป็นตัวอย่างให้ปฏิบัติตาม ชุดที่หก : แง่มุมภาคปฏิบัติในชีวประวัติท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เป็นตัวอย่างที่ดี ชุดที่เจ็ด : สารแห่งท่านนบีแก่มนุษย์ทั้งมวล ชุดที่แปด : ชีวประวัติท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ในภาคปฏิบัติ

ส่งฟีดแบ็ก