หมวดหมู่เนื้อหา

 • DOC

  จากหนังสือมุคตะศ็อรฺ อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ ประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆ อาทิ บทลงโทษของผู้ก่อกบฏ (ผู้ละเมิด) ลักษณะของผู้ก่อกบฏ วิธีการปฏิบัติต่อผู้ที่เป็นกบฏ สิ่งที่จำเป็นต้องปฏิบัติขณะที่มีการเผชิญหน้ากันสองฝ่าย บทบัญญัติว่าด้วยการเป็นกบฏต่อผู้นำของมวลมุสลิม สิ่งที่จำเป็นเหนือผู้นำมวลมุสลิม จำเป็นต้องเชื่อฟังปฏิบัติตามผู้นำในสิ่งที่ไม่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺ การกลับตัว (เตาบะฮฺ) ของผู้กระทำความผิดที่มีบทลงโทษ

 • PDF

  จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ ประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆ อาทิ บทลงโทษการปล้นชิงทรัพย์ ลักษณะการปล้นชิงทรัพย์ บทบัญญัติว่าด้วยอัลหิรอบะฮฺ (ผู้ก่อความเดือดร้อน) บทลงโทษของการปิดเส้นทางสัญจร เงื่อนไขที่จำเป็นต้องลงโทษต่อผู้ที่ปล้นชิงทรัพย์ บทบัญญัติว่าด้วยการสารภาพผิดของผู้ก่อความเดือดร้อน ลักษณะการป้องกันตัวเอง บทบัญญัติว่าด้วยพวกอัซซินดีก

 • PDF

  จากหนังสือมุคตะศ็อรฺ อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ ประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆ อาทิ บทลงโทษของการลักขโมย บทบัญญัติว่าด้วยการลักขโมย วิทยปัญญาในการบัญญัติโทษของการลักขโมย โทษของการลักขโมย เงื่อนไขในการตัดมือของผู้ลักขโมย สิ่งที่จะตามมาหลังจากมีหลักฐานยืนยันถึงการลักขโมย ปริมาณพิกัดในการลักขโมยที่ศาสนากำหนด บทบัญญัติว่าด้วยการลงโทษถือเป็นโมฆะด้วยกับสิ่งคลุมเครือ บทบัญญัติว่าด้วยการขโมยทรัพย์สินจากบัยตุลมาล (กองคลังมุสลิม) บทบัญญัติว่าด้วยการไม่ยอมจ่ายของที่ยืมคืน (โกงหนี้) บทบัญญัติว่าด้วยทรัพย์สินที่ถูกขโมย บทบัญญัติว่าด้วยการสารภาพผิดก่อนที่เรื่องจะไปถึงผู้ปกครอง (หากิม)

 • DOC

  จากหนังสือมุคตะศ็อรฺ อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ ประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆ อาทิ บทลงโทษของการเสพสุรา วิทยปัญญาในการห้ามเสพสุรา หลักฐานยืนยันกำหนดโทษการเสพสุรา บทลงโทษของผู้ที่ดื่มสุรา บทบัญญัติว่าด้วยเรื่องยาเสพติด บทลงโทษของผู้เกี่ยวข้องยาเสพติด บทบัญญัติว่าด้วยสิ่งที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย (อัลมุฟัตติรอต)

 • DOC

  จากหนังสือมุคตะศ็อรฺ อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ ประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆ อาทิ บทลงโทษของการใส่ร้ายว่าผิดประเวณี วิทยปัญญาในการกำหนดโทษการใส่ร้าย บทบัญญัติว่าด้วยการใส่ร้าย โทษของการใส่ร้าย สำนวนการใส่ร้าย เงื่อนไขที่จำเป็นต้องลงโทษกรณีการใส่ร้าย การยืนยันต่อโทษของการใส่ร้าย โทษการใส่ร้ายจะตกไป สิ่งที่ตามมาจากการลงโทษการใส่ร้าย ลักษณะการเตาบะฮฺ (การสารภาพผิด) ของผู้ใส่ร้าย

 • PDF

  จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ ประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆ อาิทิ .. บทลงโทษการผิดประเวณี (ซินา) บทบัญญัติเกี่ยวกับการผิดประเวณี อันตรายของการผิดประเวณี แนวทางป้องกันจากการผิดประเวณี การผิดประเวณีด้วยกับอวัยวะต่างๆ โทษของผู้ทำผิดประเวณี เงื่อนไขของโทษผิดประเวณี ผู้ที่ต้องถูกลงโทษจากการผิดประเวณี กรณีที่ความไม่รู้เป็นสาเหตุห้ามมิให้มีการลงโทษ บทบัญญัติว่าด้วยการเป็นสามี – ภรรยาหลังจากทำผิดประเวณี บทบัญญัติเกี่ยวกับผู้ทำผิดประเวณีกับญาติใกล้ชิด พฤติกรรมของกลุ่มชนนบีลูฏ (ชายรักชาย) การขอยกเว้นโทษให้ผู้ที่กระทำเหมือนกลุ่มชนนบีลูฏ บทบัญญัติว่าด้วยการทำแบบกลุ่มชนนบีลูฏ อัสสิหาค(หญิงรักหญิง) บทบัญญัติว่าด้วยเรื่องการสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง (อิสติมนาอ์)

 • PDF

  บทลงโทษของผู้ดื่มสุรา

ส่งฟีดแบ็ก