Truyện Từ Qur’an - Nabi Musa với Fir’aun và ân phước nhịn chay ngày A’shu-ra -

Giới thiệu chung

Truyện Từ Qur’an - Nabi Musa với Fir’aun và ân phước nhịn chay ngày A’shu-ra -: là một trong các bài thuyết giảng của Tiến sĩ Sa’eed bin Ali bin Wahaf Al-Qahta-ni. Bài thuyết giảng này xoay quanh về câu chuyện giữa Nabi Musa (Moses) u với tên bạo chúa vô đức tin Fir’aun (Pharaon) và ân phước của việc nhịn chay ngày A’shu-ra, ngày mà những người Do thái nhịn chay để tưởng nhớ về sự kiện Allah cứu Nabi Musa u cùng các tín đồ của Người và nhấn chìm tên bạo chúa Fir’aun trong biển hồng hải.

Download
Thông tin phản hồi