Hội Thảo Thứ Bảy: Về Thể Loại Người Nhịn Chay

Giới thiệu chung

Hội Thảo Thứ Bảy: Về Thể Loại Người Nhịn Chay: Bài viết được trích từ quyển sách “Các Cuộc Hội Thảo Vì Tháng Ramadan” của cố tác giả nhà thông thái Sheikh Muhammad bin Saaleh Al-U’thaimeen, bài viết phân tích về thể loại người bắt buộc và không bắt buộc nhịn chay (phần II).

Download
Thông tin phản hồi