qilmi ludditte

  • Qafár afa

    YOUTUBE

    yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak labaatannaa kee farey hattoh darsi kinni tamah.

Mu tummabul nee yanfaqeh