qilmi ludditte

معلومات المواد باللغة العربية

Baxaabaxsale taddeeraarii kee aplikeeshinwa

ammontitte loowo: 1

  • Qafár afa

    LINK

    " khatmaa -wardi al qhuraan" ablikeeshin ummaan waqdi kunnah yan Qhur’aan kawsaa kee cubbusiyyih amo yabbixeenimil ko catuh, koo kassiisah ta ablikeeshin Qhur’aan zikrih kawsa salat lak kee atu isi dooritinnaan udduural , atu isih elle dooritinnaanih gidel. tama ablikeeshinil kaadu saqdih tafsiir kee mango kawsi/tilaawa tan Qhur’aanak. kalah kaadu tama ablikeeshinih mango ayfaf le: gunnusiyyaay, elle madaarah astoottiiy, kalah mango ayfaf...