qilmi ludditte

qiisal yaamineenimi yallih salaam kamol yanan

ammontitte loowo: 2

Mu tummabul nee yanfaqeh