qilmi ludditte

 • video-shot

  Sadaqhata -38 Qafár afa

  YOUTUBE

  yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak soddom kee bacar hattoh darsi kinni tamah.

 • video-shot

  Mattacayyo -37 Qafár afa

  YOUTUBE

  yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak soddom kee malcin hattoh darsi kinni tamah.

 • MP3

  mucaadara lem : Acmad Saalic Qali Amoggacsa : Saqid Qali Saqid

  Labatanna kee konoyhaytoh cadiisi arbaqiin cadiisik amacadiis neh warsah yanim saqaaba maqanle qalalak yee neenih saqabak malu sinnih yan mari yallih farmoytak amlu le marak edde tatraanam neh wadrisey iyyen waq keenik yem yallih sadqhat kak tacenim siinih yeec iyye subcaanallah ittam sadqhata allah wakbar ittam sadqhta…)

 • MP3

  mucaadara lem : Acmad Saalic Qali Amoggacsa : Saqid Qali Saqid

  Labatanna kee lecey haytoh cadiisiy sadhaytuk kulli massayya sadqhat kaak faxxamat yaba , kalah maggomuy sadqhah koh lowimtat yaba cadiis wohuk tuwarisnek : qilsim lenum cataanamaay , meqe qangara iyyanemaay,kee gitak umaane kalaanama.

ku tummabul nee yanfaqeh