qilmi ludditte

معلومات المواد باللغة العربية

kufri akah yan garuuqitte

ammontitte loowo: 3

 • Qafár afa

  MP3

  1- tamah taaguut kak iyyan yallak kalah kah naqoosimaanaah xikkak taturteemih addaffaknut yabta duruusuk naharsi exxa kinni. 2- tamah taaguut kak iyyan yallak kalah kah naqoosimaanaah xikkak taturteemih addaffaknut yabta duruusuk nammay hattoh exxa kinni. 3- tamah taaguut kak iyyan yallak kalah kah naqoosimaanaah xikkak taturteemih addaffaknut yabta duruusuk sidochattoh exxa kinni.

 • Qafár afa

  MP3

  mucaadara lem : Acmad Saalic Qali Amoggacsa : Saqid Qali Saqid

  qunxah yan kufri kak yaanam kaxxa kufri fan sinam beyah yan kufri , usuk kulli danbbiy qhuraan kee sunnal kufril muggaqsimeh iyya, usuk kaxxa kufrih innah diinik sinam mayayyaaqa , laakin danbik nabah yan danbi kinni usuk

 • Qafár afa

  MP3

  mucaadara lem : Acmad Saalic Qali Amoggacsa : Saqid Qali Saqid

  naba kufri kak yaanam yallal amine waanamaay imaanak saduh ennattam abaanama , usuk num islam diinik yayyaqeeh , girah addal kaa waarisa, tam kufri mango qaynatah yan