ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിലെ അറഫാ പ്രസംഗം

വിേശഷണം

പ്ര്സ്തുത പ്രസംഗം നിര്‍വ്വഹിച്ചത് ശൈഖ് അബ്ദുല്‍ അസീസ് ഇബ്നു അബ്ദുല്ലാഹ് ആലുശൈഖ് ആണ്.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം